Odstraňovanie azbesto-cementových materiálov

Pri opravách rozvodov najmä v starších budovách, ale aj panelových domoch, sa stretávame s azbesto-cementovými materiálmi. Sú z nich zhotovované priečky, ale aj kanalizácia či vzduchotechnika.


Pri opravách rozvodov najmä v starších budovách, ale aj panelových domoch, sa stretávame s azbesto-cementovými materiálmi. Sú z nich zhotovované priečky, ale aj kanalizácia či vzduchotechnika.

Odstraňovanie azbestocementových materiálov v uzatvorených interiéroch budov do 10 m3


Azbest bol v minulosti používaným materiálom v priemyselných odvetviach. Vláknitý silikátový prírodný materiál bol vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam (odolnosť voči vysokým teplotám, oderu a mnoho ďalších) často používaný.
Pre človeka je azbest nebezpečný svojimi voľne poletujúcimi mikroskopickými vláknami, ktoré pri vdýchnutí vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna dokážu preniknúť až do bunkových stien výstelky pľúc.
Odstraňovanie azbestových materiálov sa môže vykonávať len na základe platného oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR po splnení zákonných povinností.
Práve pri prácach, v zmysle výmeny stúpacích vedení kanalizácie v bytových domoch, sa stretávame s pôvodným azbestocementovým potrubím, ktorého demontáž si vyžaduje odbornú a kvalifikovanú prácu.

Predstavíme Vám pracovný postup odstraňovania azbestocementových potrubí v bytových jadrách v niekoľkých základných krokoch :

  1. Prvým krokom je zabezpečenie povolenia odstránenia azbestu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva SR s úhradou správneho poplatku zákonne stanoveným. Povolenie sa vydáva na konkrétnu stavbu, rekonštrukciu stúpacích rozvodov kanalizácie alebo vzduchotechniky,
  2. Demontážne práce začínajú zabezpečením priestoru pri práci s azbestom, zakrytie pracovného priestoru plastovou fóliou, inštaláciou odsávacieho zariadenia s HEPA filtráciou min. tr. 13 pre vytvorenie podtlaku sacím zariadením v pracovnom priestore, určením čistej a špinavej šatne pre pracovníkov s azbestom, t.j. vytvorenie kontrolovaného pásma pre demontáž azbestu,
  3. Pre samotných pracovníkov realizujúcich demontážne práce to znamená použitie ochranných pomôcok vo forme jednorazových kombinéz, použitia respirátorov pre prácu s azbestovými látkami. OOPP sa likvidujú spoločne s azbestovým materiálom.
  4. Stabilizácia azbestu sa vykonáva formou nástreku na povrch azbestocementového potrubia s použitím chemického prípravku.
  5. Stabilizovaný demontovaný azbestový materiál sa umiestňuje následne do plastových vriec určených pre likvidáciu azbestu, ktoré sú hermeticky uzavreté.
  6. Po odbornej demontáži prebiehajú práce v zmysle vyčistenia predmetného priestoru (bytového jadra, konštrukcií) vysávačom so špeciálnym HEPA filtrom min. tr. 13, ktorý zachytáva 99,95% prachových častíc.
  7. Uskladnenie, odvoz a likvidácia azbestu na skládku nebezpečných odpadov a zabezpečenie kontrolného merania obsahu azbestových vlákien v ovzduší akreditovaným pracoviskom s vystavením protokolu o výsledkoch merania sú poslednými krokmi v celom technologickou postupe prác spojených s demontážou azbestových materiálov.

Použitie deklarovaného technického vybavenia musí byť súčasťou technologického procesu demontážnych prác azbestocementového potrubia.