Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Máte v bytovke kotolňu a neviete čo s ňou?

Máte v bytovke kotolňu a neviete čo s ňou?

Domová kotolňa je vynikajúca vec. Ak je dobre naprojektovaná, zhotovená a prevádzkovaná, je nástrojom na výrazné šetrenie na najdrahšej komodite bývania a to je teplo.

Pri starostlivosti o kotolňu je potrebné zabezpečiť viacero pravidelných alebo operatívnych úkonov. Vyžadujú ich nie len technické a právne predpisy, ale aj zdravý rozum či zodpovenosť dobrého hospodára. Zhotovitelia kotolní často ponúkajú v rámci záručnej doby revízie a servis kotlov. Je bežnou praxou aj zazmluvnenie na toto obdobie a zabezpečenie, že do kotolne nebude zasahovať nikto iný ako zhotoviteľ a nebude sporov, kto je teda zodpovedný za prípadnú poruchu. Stáva sa však, že zhotovitelia sa pri poruchách často bránia aj tým, že kotolňa nemá dostatočnú obsluhu a starostlivosť zo strany vlastníkov a vtedy je naozaj ťažké zhodnotiť, kto je za poruchu zodpovedný a či teda ide o oprávnenú reklamáciu alebo nie.

Čo musí zabezpečiť vlastník kotolne?

Pre obsluhu teplovodných kotolní platí Vyhláška SÚBP číslo 25/84 Zb. Zák. novelizovaná vyhl. ÚBP SR č. 75/1996 Z.z. Vyhláška platí pre kotolne so spoločným výkonom kotlov vyšším ako 50 kW. Kotolňou sa rozumie priestor, kde sú umiestnené teplovodné kotly, ktorých teplota vykurovacej vody nepresiahne teplotu 110 st. C a u parných kotlov je pretlak pary nižší, alebo rovný ako 0,05 MPa. Ak je použité iné médium ako voda, nesmie toto médium presiahnuť pri tlaku 0,05 MPa svoj bod varu. Každý prevádzkovateľ kotolne je povinný zabezpečiť najmenej nasledovné :

 • prevádzkovať kotly v súlade s prevádzkovým poriadkom,
 • určiť a zabezpečiť v kotolni trvalú, alebo občasnú obsluhu,
 • vykonávať preventívnu a prevádzkovú údržbu kotolní.

Čo teda s obsluhou kotolne?

Kurič je zodpovedná osoba, ktorá nie len dozerá občas či trvalo na funkciu kotlov, ale vykonáva celý súbor odborných činností. Prevádzka kotolne znamená najmä optimalizáciu spaľovania, prípravy teplej úžitkovej vody a vykurovania. Tieto procesy kurič optimalizuje s ohľadom na čas a množstvo odberu TÚV, na vykurovaciu krivku podľa vonkajšej teploty, odhaduje vývoj tepelných potrieb okruhov a podľa toho nastavuje chod jednotlivých okruhov. Práca kuriča vyžaduje nie len znalosť kotolne a základných princípov vykurovania, ale aj značné skúsenosti. Tu je prehľad jeho najvýznamnejších činností. Kuriči sú povinní:

 • udržiavať obsluhované zariadenie teplovodnej kotolne v bezpečnom a riadnom stave, riadiť sa pri prevádzke kotolne miestnym prevádzkovým poriadkom (MPP), návodom výrobcu kotla a návodom na obsluhu automatiky a regulácie kúrenia a prípravy TÚV,
 • bezodkladne hlásiť nadriadenému pracovníkovi každú poruchu, alebo neobvyklý jav pri prevádzke kotlov a ohrievača teplej úžitkovej vody, hlásenie zaznamenať v prevádzkovom denníku a pri nebezpečenstve kotol odstaviť z prevádzky,
 • v rozsahu a lehotách určených MPP a návodom výrobcu kotlov prevádzať bežnú údržbu kotlov, kontrolovať ťahové pomery, stav a funkciu zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia bez zásahu do automatického ovládania s výnimkou nastavenia požadovaných parametrov na výstupoch,
 • trvalo udržiavať poriadok a čistotu v kotolni a dbať na to, aby sa v nej nezdržiavali nepovolané osoby,
 • pri viac zmennej prevádzke po skončení smeny odovzdať kotolňu a jej zariadenie svojmu nástupcovi, toto platí pri občasnej obsluhe pri zmene pravidelného kuriča,
 • kontrolovať a udržiavať povinné vybavenie kotolne,
 • zapisovať do prevádzkového denníka údaje podľa MPP, nezabudnúť na mesačné stavy meračov.

V praxi sa často stretávame, že prácu kuriča vykonáva jedna osoba bez zázemia ďalších profesií. Pri bežných prevádzkových situáciách je tato voľba dostatočná. Problém nastáva vtedy, keď nastane neštandardná situácia, navyše mimo bežného pracovného času. Kuriči často v týchto prípadoch musia riešiť a vyhodnocovať fakty z merania a regulácie, systémového zapojenia technológie kotolne, slaboprúdových rozvodov a spotrebičov, aby dokázali obnoviť prevádzku a nastavenie riadenia kotolne. Často využívajú štatistické zázemie a údaje z iných kotolní pre správny odhad vývoja tepelno-technických potrieb jednotlivých okruhov, prípadne potrebujú podporu inštalatérskych a iných technických a servisných profesií. Toto samotná osoba kuriča nikdy neobsiahne, Preto odporúčame voliť obsluhu s dostatočným operatívno-servisným zázemím.

Výpis povinností kuriča

najmenej 1 x týždenne

 • vizuálnu obhliadku kotolne
 • korekciu nastavenia systému
 • kontrolu prevádzkových parametrov
 • v prípade potreby doplnenie prevádzkových médií
 • kontrolu tesnosti rozoberateľných spojov

najmenej 1 x mesačne

 • kontrolu výskytu nebezpečných plynov
 • kontrolu funkčnosti zabezpečovacích prvkov
 • kontrolu funkčnosti núteného vetrania a odťahového systému, ak je kotolňa tým vybavená
 • odpočet a evidenciu spotreby zemného plynu, vody a elektrickej energie kotolne, ak sú samostatne pre kotolňu merané,
 • kontrolu povinnej výbavy kotolne

najmenej 1 x ročne

 • kontrolu meracích zariadení nulovaním

Čo ešte zabezpečíme a vykonáme ak sme Vašou obsluhou?

Servisná organizácia, pričom servis ponúkame štandardne ku službe kuriča v zmluve o prevádzke kotolne, teda v našom prípade ide len o iných pracovníkov, rieši menej štandardné situácie a preventívnu údržbu.

 • pravidelný sezónny servis technologických zariadení kotolne,
 • dlhodobé odstávky a opätovné spúšťanie zariadení,
 • odborné odstávky pre potreby iných činností na objekte,
 • odbornú opravu alebo výmenu súčiastok, prípadne celých zariadení.

Čo zákonné revízie? Aj tie urobíme, dokonca ako obsluha bezplatne!

Prevádzkovateľ kotolne je povinný podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky technických zariadení kotolne, akými sú plynové kotly a plynovod, tlakové nádoby, , poistné a zabezpečovacie armatúry. Ide o náklad rádovo niekoľko sto eur ročne. Aby náklady medziročne v tejto oblasti nekolísali, revízie plynových a tlakových zariadení zabezpečujeme v cene paušálu za obsluhu kotolne. Ak nie sme obsluhou Vašej kotolne, určite Vám ponúkneme výbornú cenu.

Ešte potrebujete dokumentáciu kotolne. A nie je to len prevádzkový denník.

Bežnou prevádzkovou dokumentáciou kotolne je napríklad platný a použiteľný miestny prevádzkový predpis a požiarny poriadok pracoviska. Vypracovanie týchto dokumentov v použiteľnom a vyžadovanom rozsahu je časovo aj finančne náročné. Bežná cena býva podľa rozsahu v stovkých €:

 • miestny prevádzkový predpis, 
 • požiarny poriadok pracoviska.

Uzatvorte s nami zmluvu najmenej na 3 roky a uvedené dokumenty dostanete bezplatne. Ak zmluvu ukončíte skôr ako za 3 roky, len doplatíte cenu dokumentov. Tá bude uvedená podľa skutočného rozsahu dokumentov v zmluve.
 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.